Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De volgende algemene voorwaarden worden van toepassing gesteld op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Stage Carpet, hierna benoemt als SC, met een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door SC uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Als de toepasselijkheid van de huidige condities overeenkomt zullen de voorwaarden daardoor ook gelden in de toekomstige rechtsverhoudingen tussen SC en de wederpartij.

1.3 Deze condities zijn eveneens van toepassing op de overeenkomsten te midden van SC en de wederpartij, voor de handhaving waarvan derden ingeschakeld zullen worden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Er worden geen rechten ontleend aan de offertes uitgebracht door SC. De offertes zijn zonder verplichting, tenzij expliciet anders vermeld.

2.2 De wederpartij is eerst gebonden aan het contract, mits en voor zover door haar een schriftelijke bevestiging verzonden is, dan wel wanneer SC een begin heeft gevormd met de afwerking van het contract.

 

Artikel 3. Levering

3.1 De door SC gegeven aflevertijd gaat in vanaf het laatste van de volgende tijdstippen:

  • de dag van de realisering van het contract
  • de dag van ontvangst voor de uitvoering van het contract
  • noodzakelijke gegevens, bescheiden e.d.
  • de dag dat de eventuele vastgelegde vooruitbetaling, zoals in de bevestiging beschreven, in ontvangst genomen is.

3.2 De levertijden zijn enkel ter indicatie en niet aan te slaan als een fatale termijn, behalve indien anders overeengekomen is.

3.3 Bij overmacht en dergelijke factoren van overeenkomende oorzaak dat naar redelijkheid nakoming niet van SC kan worden gevergd, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur evenredig met het continueren van deze omstandigheden.

3.4 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarde tevens verstaan; werkstaking, ziektepersoneel, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen, aanslagen, natuurrampen, onverwachte verkeerssituaties en vertraging in de leveranties door toeleveranciers.

3.5 Het is SC toegestaan om de aflevering in delen zich te laten voordoen.

3.6 Het is de wederpartij verplicht de gehuurde, dan wel aangeschafte, zaken af te nemen op het moment waarop deze hen bezorgd wordt, dan wel waarop deze volgens de overeenkomst aan hen ter beschikking worden gesteld.

3.7 Als de geleverde zaken op ondergeschikte punten afwijken van de getoonde modellen in de documentatie, ontheft dit de wederpartij niet van de verplichting tot afname.

3.8 De verhuurde, dan wel aangeschafte, zaken worden geacht in uitmuntende staat te zijn geleverd voor de wederpartij, indien bij de levering schriftelijk onder descriptie van gebreken anders gesteld is.

3.9 De wederpartij dient ervoor in te staan dat de overeengekomen plaats van levering retourhalen goed bereikbaar, vrij van obstakels, droog en schoon is. Indien de levering of het retourneren wordt vertraagd dan wel onmogelijk wordt gemaakt doordat de wederpartij ter zake in gebreke blijft, zullen de hierdoor veroorzaakte extra kosten door haar dienen te worden vergoed.

 

Artikel 4. Huurprijs, koopprijs

4.1 Mits anders vermeld zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Bij verandering van het contract of meerwerk in het kader van het contract is SC gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij zal deze kosten, mits redelijk opgesteld, voldoen.

4.3 Als de beurs of het evenement door SC wordt uitgevoerd, komt het transport en de levering van de zaken naar de overeengekomen plaats binnen Nederland, voor rekening van SC. Alle leveringen en transporten buiten Nederland zijn voor rekening van SC, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen plaats binnen Nederland, voor rekening.

4.4 SC is bij de uitvoering van de opdracht gerechtigd derden in te schakelen, waarvan de kosten door de wederpartij zullen worden doorberekend conform verstrekte prijsopgave.

4.5 Kosten die door beursgebouwen e.d. worden gemaakt voor transport en andere diensten op haar eigen terrein komen voor rekening van de wederpartij en zullen zonder overleg door SC worden verrekend.

 

Artikel 5. Betalingen

5.1 Alle facturen zullen door de wederpartij worden betaald corresponderend met de binnen de factuur vermelde betalingscondities. Indien deze conditie niet voldaan worden dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of compensatie, te geschieden.

5.2 Indien betaling niet voldaan is binnen de gestelde termijn is de wederpartij in s en is hij – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – vanaf de datum van verzuim een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor volle maand wordt gerekend. Indien echter de wettelijke rente hoger is dan 1% per maand dan is de wederpartij deze hogere rente verschuldigd.

5.3 SC is immer gerechtigd van de wederpartij een naar hen oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan wel vooruitbetaling van de huurprijs te verlangen voor de nakoming van h

5.4 Indien de wederpartij de betalingstermijn overschrijdt dan is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, verschuldigd 15% buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Door SC verhuurde zaken blijven hun eigendom. Tevens blijven de door SC middels een koopovereenkomst overgedragen zaken haar eigendom, zolang de wederpartij niet heeft voldaan aan degene de wederpartij in verband met de onderliggende overeenkomsten en, tot in hoever de wet dit toelaat, in verband met andere overeenkomsten van de wederpartij te vorderen heeft, includerend de rente en kosten.

6.2 SC is te allen tijde bevoegd een beroep te doen op haar eigendomsvoorbehoud en haar eigendommen tot zich te nemen, indien de wederpartij niet tijdig betaalt, dan wel anderszins in gebreke blijft om aan haar verplichtingen te voldoen.

6.3 De wederpartij is, zolang het eigendomsvoorbehoud op de zaken rust, niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te belenen, te verhuren of een pandrecht op de zaken te vestigen. De wederpartij is derhalve niet gerechtigd enig zekerheidsrecht aan derden te verstrekken, ten aanzien van gehuurde zaken, dan wel gekochte zaken, waarvan nog niet de gehele koopprijs, en eventueel de rente en buitengerechtelijke kosten, zijn voldaan.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid wederpartij

7.1 De gehuurde zaken komen na aflevering tot het moment dat deze feitelijk weer in het bezit zijn van SC voor rekening en risico van de wederpartij.

7.2 De wederpartij is gedurende deze periode aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van de gehuurde zaken.

7.3 Eventuele schade aan de gehuurde zaken wegens vermissing, diefstal of beschadiging zal door de wederpartij worden vergoed tegen de vervangingswaarde. De wederpartij dient haar risico hiertoe voor eigen rekening afdoende te verzekeren.

7.4 De wederpartij vrijwaart SC van alle aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde zaken tijdens de huurperiode.

7.5 De gehuurde zaken mogen uitsluitend en exclusief worden gebruikt voor het doel waartoe zij bij het aangaan van het huurcontract zijn bestemd. Bij ander gebruik heeft SC het recht het contract met de wederpartij onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te beëindigen en de zaken terug te nemen.

7.6 Aansprakelijkheid in de zin van dit artikel geeft de wederpartij niet vrij van haar verplichting tot betaling van de overeengekomen huurprijs.

 

Artikel 8. Klachten en garantie

8.1 SC levert goede handelskwaliteit. Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde beperkingen, garandeert SC de kwaliteit van de door SC geleverde zaken, indien alle instructies met betrekking tot het gebruik van de zaken strikt in acht zijn genomen en opgevolgd.

8.2 De wederpartij kan op een tekortkoming in de prestaties geen beroep doen, mits hij niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming heeft bemerkt of redelijkerwijs had moeten bemerken bij SC ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.

8.3 Indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst voldoet, geeft SC garantie in de zin dat SC slechts gehouden is de afgeleverde zaak te herstellen of te vervangen, dan wel ontbrekende zaken alsnog te leveren.

8.4 Indien een gebrek aan het afgeleverde ontstaat tijdens de huurperiode, zal SC zich inspannen om dit gebrek te herstellen, doch slechts voor zover dit redelijkerwijs van haar gevergd kan worden en het gebrek buiten schuld van de wederpartij is ontstaan.

8.5 Retourzending ten behoeve van vervanging of herstel van de gehuurde goederen vindt plaats voor rekening en risico van SC en steeds eerst na toestemming van SC.

8.6 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

8.7 Indien de wederpartij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of hij SC niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, vervalt het recht van reclame.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid Stage Carpets.

9.1 De aansprakelijkheid van SC is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 8. Omschreven verplichtingen; zij is slechts aansprakelijk voor schade indien de schade is ontstaan door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van SC of van diens ondergeschikten.

9.2 SC is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan voorwerpen die door de wederpartij zijn achtergelaten in kasten, vitrines, bureaus en in andere gehuurde zaken.

9.3 Indien er op grond van enige wettelijke bepaling op SC als enige schadeplicht zou rusten, dan beperkt deze aansprakelijkheid zich, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

9.4 Indien vast is komen te staan dat SC aansprakelijk is voor schade die niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de schade beperkt tot een maximum van tweemaal het bedrag dat de wederpartij in het kader van de overeenkomst aan SC verschuldigd was.

9.5 SC is nimmer aansprakelijk voor de gevolgschade van de wederpartij dan wel van derden.

9.6 De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsuitsluiting strekt zich tevens uit ten behoeve van derden, die voor de uitvoering van de overeenkomst door SC zijn ingeschakeld.

9.7 SC is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

 

Artikel 10. Annulering en ontbinding

10.1 De wederpartij is gerechtigd om een opdracht tot huur en verhuur te annuleren, indien dit tenminste 14 werkdagen voor de aanvang van de huurtermijn schriftelijk is medegedeeld en mits de gehuurde zaken niet reeds op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd. Bij een dergelijke annulering is SC gerechtigd kosten in rekening te brengen. Wanneer de opdracht/offerte binnen 14 dagen geannuleerd wordt, rekent Stage Carpet 10% van de kosten in rekening. Vanaf 7 tot 2 dagen 40% en bij 1 dag van te voren 60%.

10.2 Indien de wederpartij de opdracht tot huur en verhuur tenminste drie werkdagen voor de aanvang van de huurtermijn heeft geannuleerd, doch de gehuurde zaken reeds zijn afgeleverd, is de wederpartij 50% van de totale huurprijs verschuldigd aan SC, onverminderd het recht van SC om vergoeding van de werkelijke schade en verdere kosten te vorderen.

10.3 Onverminderd het hiervoor in deze voorwaarden bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig uitleg van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of door toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

10.4 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door SC hierdoor geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

Artikel 11. Beëindiging

11.1 De overeenkomst tot huur en verhuur eindigt als de huurtermijn is verstreken. De wederpartij is verplicht de zaken op adequate wijze terug te geven op de plaats van aflevering, na kennisgeving omtrent het tijdstip van teruggave.

11.2 Gehuurde zaken dienen binnen 24 uur na verstrijken van de huurtermijn weer in het bezit van SC te zijn.

11.3 Indien na beëindiging van de huurperiode de zaken niet door SC in ontvangst kunnen worden genomen, is de wederpartij verplicht de zaken per goederen kosteloos te retourneren.

 

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands Recht. De bepaling van het verdrag van Wenen van 11 april 1980.traktatenblad 1981, 84, 1986,61 zijn uitgesloten. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6;247 lid buiten toepassing blijft.

12.2 De vernietiging van een van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan laat de toepasselijkheid en de inhoud van de overige voorwaarden onverlet.

12.3 Elk geschil tussen SC en de wederpartij, dat voortvloeit uit een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, wordt gebracht voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van SC, ongeacht diens bevoegdheid te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Interesse in event tapijt?

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij adviseren u graag! 

info@stagecarpet.nl